Điều khoản sử dụng

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Phần Mềm Hào Quang Việt(“Hào Quang Việt”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được nêu trên website www.host.net.vn) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "TTSD"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TTSD theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản TTSD mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại trang này.

2. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ

 • Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.,Bạn cũng đồng ý rằng:
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng dịch vụ của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra. Tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam
 • Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Hào Quang Việt biết để đảm bảo thông tin chính xác. Hào Quang Việt không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 • Bạn có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các dịch vụ đã đăng ký: Trong mọi trường hợp, dịch vụ không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Thời gian gia hạn trước 30 ngày kể từ ngày hết hạn. Hào Quang Việt không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 • Bạn có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của Hào Quang Việt. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của Hào Quang Việt, Hào Quang Việt không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.
 • Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bản phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Bạn đồng ý giữ cho Hào Quang Việt! các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của Hào Quang Việt được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này

3. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ.

Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Hào Quang Việt! về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Hào Quang Việt! không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 3 này.

4. QUYỀN TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chúng tôi có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
 • Bạn sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
 • Bạn sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào
 • Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.
 • Bạn mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Hào Quang Việt, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

Chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định mà không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không hoạt động hay vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các chính sách khác mà chúng tôi có thể đưa ra theo thời gian.

5. THANH TOÁN CÁC KHOẢN PHÍ VÀ PHÍ PHẠT

Khi dịch vụ của bạn hết hạn, bạn có thể gia hạn và thanh toán trực tiếp trên hệ thống của chúng tôi và dịch vụ chỉ được gia hạn khi bạn đã thanh toán. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo của chúng tôi kèm chi tiết số tiền cần thanh toán qua email bạn đã đăng ký.

Với các thỏa thuận phù hợp, chúng tôi có thể gia hạn dịch vụ của bạn trước khi bạn thanh toán bằng thư xác nhận từ bạn qua nhiều hình thức khác nhau như điện thoại, email, tin nhắn, chat hoặc bất cứ hình thức nào từ bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp tới bạn một hạn thanh toán phù hợp với từng yêu cầu cụ thể, thông thường là 7 ngày từ khi chúng tôi thực hiện việc gia hạn.

NẾU BẠN KHÔNG THANH TOÁN ĐÚNG HẠN:

Bạn sẽ phải trả một khoản phí phạt thanh toán chậm cho chúng tôi, tùy thuộc từng yêu cầu và giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ áp một mức phí cụ thể phù hợp và khoản phí này không thể hoàn lại trong mọi trường hợp.

Nếu bạn không thanh toán khoản phí phạt này, tất cả dịch vụ của bạn sẽ thuộc sở hữu của Hào Quang Việt và chúng tôi có toàn quyền sử dụng.

6. LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA & CUNG CẤP LẠI DỊCH VỤ CHO BÊN THỨ BA

Bạn đồng ý rằng, ngọai trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác đi trong TTSD này, sẽ không có lợi ích của bên thứ ba theo thỏa thuận này.

 • Bạn hiểu và đồng ý thi hành đầy đủ các quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành do Bộ Thông Tin Truyền và các quy định khác của pháp luật Việt nam trước khi cung cấp lại dịch vụ cho bên thứ ba.
 • Bạn chịu trách nhiệm theo dõi việc đăng ký và duy trì đối với các dịch vụ do mình quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nghiệp vụ quản lý dịch vụ của mình.
 • Bạn cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin chính xác về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân do bạn quản lý.
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới các dịch vụ liên qua.

7. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Hào Quang Việt! và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của Hào Quang Việt được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, việc bạn liên kết tới Dịch Vụ, việc bạn vi phạm TTSD hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng Hào Quang Việt và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Hào Quang Việt! hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó), phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm. không quy định nào trong TTSD sẽ hạn chế nghĩa vụ của chúng tôi hoặc các tổ chức cấp giấy phép, nhà cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện hoặc các nhân viên, tùy theo từng trường hợp, đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi hoặc sơ suất của họ.

 • 0 người thấy điều này hữu ích
Nội dung này có hữu ích không?

Những bài viết liên quan

Quy định sử dụng tên miền

Quy định sử dụng tên miền Quốc tế 1. Nguyên tắc đăng ký Tổ chức, cá nhân đăng...

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Host.net.vn Được quản lý bởi Công ty TNHH Phần mềm Hào Quang ViệtTầng M,...

Sở hữu tài sản & Các chứng nhận

Để cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, chúng tôi làm việc trực tiếp từ nhà cung cấp hoặc...

Thuế

Thuế tên miền .VN Lệ phí đăng ký không chịu thuế Trả 1 lần Phí duy trì không chịu...

Văn bản pháp lý

Chi tiết được cập nhật ở đây https://vnnic.vn/vanban

Powered by WHMCompleteSolution