Fast Host - Hosting tốc độ cao

 • 2GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 100% CPU - 1GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • CloudLinux bảo mật
 • Quản lý bằng Plesk
 • SSH tích hợp
 • SSL 90 ngày miễn phí
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí

Tính năng email

 • Không gồm Mail server
 • 5GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 200% CPU -
 • 2GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Plesk quản lý
 • CloudLinux bảo mật
 • SSH tích hợp
 • SSL 90 ngày miễn phí
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí
 • Không gồm Mail server
 • 10GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 300% CPU
 • 4GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Plesk quản lý
 • CloudLinux bảo mật
 • SSH tích hợp
 • SSL 90 ngày miễn phí
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí
 • Không gồm Mail server
20GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
400% CPU - 5GB ram dùng riêng
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
 • 50GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 600% CPU
 • 6GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Plesk quản lý
 • CloudLinux bảo mật
 • SSH tích hợp
 • SSL 90 ngày miễn phí
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí
 • Không gồm Mail server
 • 20GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 200% CPU
 • 4GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Plesk quản lý
 • CloudLinux bảo mật
 • SSH tích hợp
 • SSL 90 ngày miễn phí
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí
 • Không gồm Mail server
50GB dung lượng SSD siêu tốc
Không giới hạn lưu lượng truyền tải
50 tài khoản khách hàng
50 tên miền
Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
Plesk quản lý - CloudLinux bảo mật
SSL miễn phí - SSH tích hợp
 • 2GB dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 100% CPU
 • 512MB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk thân thiện
 • CloudLinux bảo mật
 • SSL miễn phí
 • SSH tích hợp
 • PHP 5.6 đến 8+
Tính năng Thư điện tử
 • 20 tài khoản thư điện tử
 • 20 thư đi mỗi giờ
 • Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP Antispam cơ bản
 • Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
 • 3GB dung lượng SSD siêu tốc* (đăng ký mới)
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 100% CPU
 • 1GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk thân thiện
 • CloudLinux bảo mật
 • Truy cập qua SSH
 • PHP 5.6 đến 8+
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí

Tính năng Email / thư điện tử

 • 50 tài khoản thư điện tử
 • 50 thư đi mỗi giờ
 • Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP Antispam cơ bản
 • Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
 • Hỗ trợ mã hóa TLS/SSL
 • Hỗ trợ ký chứng thực nguồn gốc thư - DKIM
 • 3GB (+3GB miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 150% CPU
 • 2GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk thân thiện
 • CloudLinux bảo mật
 • SSL miễn phí
 • SSH tích hợp
 • PHP 5.6 đến 8+
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí

Tính năng Email

 • 100 tài khoản email
 • 100 thư đi mỗi giờ
 • Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
 • Antispam tích hợp
 • Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
 • Hỗ trợ TLS/SSL
 • 4GB (+4GB miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 150% CPU
 • 2GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk thân thiện
 • CloudLinux bảo mật
 • SSL miễn phí
 • SSH tích hợp
 • PHP 5.6 đến 8+
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí

Tính năng Email

 • 200 tài khoản email
 • 120 thư đi mỗi giờ
 • Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
 • Antispam tích hợp
 • Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
 • Hỗ trợ TLS/SSL
 • 5GB (+5GB miễn phí) dung lượng SSD siêu tốc
 • Không giới hạn lưu lượng truyền tải
 • 200% CPU
 • 3GB ram dùng riêng
 • Máy chủ web LiteSpeed tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk thân thiện
 • CloudLinux bảo mật
 • SSL miễn phí
 • SSH tích hợp
 • PHP 5.6 đến 8+
 • Phân cấp thành viên quản lý chung
 • Wordpress Toolkit
 • Imunify360 Nhận diện các mối đe dọa & Quét virus thời gian thực
 • WebFirewall miễn phí

Tính năng Email

 • 300 tài khoản email
 • 150 thư đi mỗi giờ
 • Hỗ trợ POP3 + IMAP + SMTP
 • Antispam tích hợp
 • Webmail tương thích máy tính + thiết bị di động
 • Hỗ trợ TLS/SSL

Bao gồm trong gói

 • Hệ điều hành CloudLinux bảo mật
 • Ổ cứng SSD chuẩn Entrprise tốc độ cao
 • Quản lý bằng Plesk đơn giản
 • LiteSpeed nhanh hơn 30 lần so với Apache
 • Miễn phí WordPress Manager
 • Hỗ trợ Secure Shell (SSH)
 • PHP 5.6 đến 8.1
 • Cơ sở Dữ liệu MariaDB
 • Sao lưu trên Cloud miễn phí

Powered by WHMCompleteSolution