Web Admin Edition (VPS)

200,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho VPS
10 Tên miền

Web Admin Edition

250,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho Máy chủ Riêng
10 Tên miền

Web Pro Edition (VPS)

250,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho VPS
30 Tên miền

Web Pro Edition

350,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho Máy chủ Riêng
30 Tên miền

Web Host Edition (VPS)

450,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho VPS
Không giới hạn Tên miền

Web Host Edition

990,000 ₫
Hàng tháng

Bản quyền Plesk dành cho Máy chủ Riêng
Không giới hạn Tên miền